Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.domowakrawcowa.pl  prowadzonej przez Elżbieta Witkowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska NIP 7821313554 REGON 384850264, os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail : kontakt@domowakrawcowa.pl  lub  telefonicznie +48 694827833.

§1 Definicje

 1. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 2. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,
 3. Konto- uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień oraz zasadami realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
 6. Strona – strona internetowa na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę dostępna pod adresem www.sklep.domowakrawcowa.pl,
 7. Sprzedawca – Elżbieta Witkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań,
 8. Wykrój, Szablon, E-book – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony sklepu.
 9. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu ( opis produktu0.
 10. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży. Produkt ma charakter odpłatny, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. 
 11. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach dokonanego zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Forma pliku uzależniona jest od zawartości materiału (( np: ebook, w formie pdf (wykrój, szablon), audio/video)).
 12. Produkt fizyczny – produkt, który podlega wysyłce fizycznej pocztą/kurierem.
 13. Cena – wartość brutto wyrażona w jednostkach pieniężnych ( złotych ), którą klient zobowiązany jest zapłacić po dokonaniu zakupu.
 14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.  
 16. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające prawa i obowiązki. 

§2 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) z włączoną obsługą cookies.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.  (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną Sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne/odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 
 3. Klientowi do korzystania z Wykroju, Szablonu lub E-book potrzebne jest poza wymogami określonymi w ust. 1 i 2 program do przeglądania plików PDF (np. AdobeReader – aktualna wersja).

§3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że Wykrój, Szablon, E-book, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z oferty.
 3. Klient ma prawo do korzystania z materiału na następujących warunkach: zapis techniką cyfrową na Koncie  Użytkownika lub w inny dozwolony sposób przez Sprzedawcę, wydruk dokonywany jest na własne potrzeby korzystania z materiałów
 4. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Wykroju, Szablonu lub E-book przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Wykroju, Szablonu lub E-book i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta pkt. 4 Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w w/w zakresie ponosi odpowiedzialność cywilną i karną. 
 6. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów w tym szczególnie Produktów elektronicznych. 

§4 Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść przy złożeniu zamówienia, a o których będzie poinformowany przed jego złożeniem.
 2. Cena najniższa jest najniższą ceną za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Wybrany do kupienia Produkt  należy dodać do koszyka w Sklepie poprzez przycisk ” dodaj do koszyka”
 5. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane Klienta niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 10. W przypadku produktów fizycznych termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia ( termin podawany w opisie produktu), a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy oferta nie  stanowi inaczej czas przygotowania zamówienia wynosi 14 dni, a termin dostawy 3 dni do 6 dni roboczych ( na terenie Polski).
 11. Dostawa produktu fizycznego realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta.
 12. W przypadku produktów elektronicznych, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 13. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzenie zakończenia realizacji zamówienia, w której zamieszcza klikalny, aktywny link ( kolumna Pobierz) do Treści cyfrowej.
 14.  W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczenia wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia produktu elektronicznego. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Treści cyfrowej.
 15. O ile nic innego nie wynika z Oferty dostęp do produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy. Czas dostępu do korzystania z produktu elektronicznego podawany jest w formularzu zakończenia realizacji zamówienia ( kolumna Wygasa) przesyłanego do Klienta na podany w zamówieniu adres e-mail.
 16. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiału, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 17. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację.

§5 Płatność

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej
  • Paynow
 3. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności – przelewu tradycyjnego za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni od złożenia zamówienia w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

§6 Realizacja zamówienia 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia dla produktów elektronicznych  i produktów fizycznych wskazany jest w  §4 regulaminu, chyba że opis stanowi inaczej.
 3. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności – przelew tradycyjny, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego zaksięgowaniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnych terminach realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa na terytorium, których realizowana jest dostawa:
  -Rzeczypospolita Polska
  -UE
 6. Towary kupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
  1. Drogą elektroniczną -Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzenie zakończenia realizacji zamówienia, w której zamieszcza klikalny, aktywny link ( kolumna Pobierz) do Treści cyfrowej.
 7.  W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczenia wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia produktu elektronicznego. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Treści cyfrowej.
 8. . Pliki  z treścią cyfrową wysyłane są jednorazowo.
  2. Aby móc korzystać z produktu, należy go pobrać i zapisać na trwałym nośniku. W przypadku wyrzucenia bądź niezapisania na trwałym nośniku produktu nie będzie one wysyłany ponownie.
  3. Warunkiem wielorazowego korzystania z produktu na urządzeniach, jest ich pobranie i zachowanie w pamięci urządzenia lub pamięci zewnętrznej, tak by w przypadku jakiegokolwiek problemu z telefonem/tabletem/laptotem/komputerem, móc ponownie otworzyć pliki.
 9. Produkt fizyczny dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta w terminie opisanym w §4 regulaminu.

§7 Korzystanie z Produktu elektronicznego 

 1. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Klientowi poprzez udostępnienie na platformie sklepu odnośnika do pobrania produktu ( dotyczy to Klientów którzy założyli Konto) oraz/lub przesłanie tego samego odnośnika 9 Linku) na adres e-mail Klienta w formie potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia .
 2. Korzystanie z produktu odbywa się z poziomu trwałego nośnika należącego do Klienta.
 3. Klient uzyskuje dostęp do produktu na czas określony o ile nic innego nie wynika z ofert licząc od dnia zrealizowania zamówienia.
 4. Klient może produkty wykorzystać do szycia przedmiotów dla siebie jak również na sprzedaż, pod warunkiem, że wszystkie rzeczy zostaną uszyte przez Klienta samodzielnie.
 5. Masowa produkcja z wykorzystaniem produktów elektronicznych nie jest dozwolona, a wręcz zabroniona opisana w §3 regulaminu.
 6. Zabroniona jest sprzedaż, kopiowanie lub udostępnianie wykroju i/lub e-booka w całości jak i w ich fragmentach zgodnie z §3 regulaminu.
 7. Darmowe wykroje podlegają takim samym zasadom patrz pkt 1 do pkt 6 §7.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka, szablonu i wykrojów (produktu elektronicznego) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. na adres kontakt@domowakrawcowa.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Wykrój, szablon lub E-book ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Wykroju lub E-book, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@domowakrawcowa.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§10 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu  jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.
3. Dane osobowe będą przechowywane w poszczególnych sytuacjach:

 •  nieaktywne konta 1 rok
 • zamówienia wstrzymane 1 miesiąc
 • zamówienia nieudane 1 miesiąc
 • zamówienia anulowane 1 miesiąc
 • zamówienia zrealizowane 3 lata

§11 Zastrzeżenia
1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
2.Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu  zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikającego z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczaniu treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Regulamin newslettera

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Domowa Krawcowa prowadzony przez Usługodawcę pod adresem domowakrawcowa.pl
Usługodawca – Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska,
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@domowakrawcowa.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.