§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Elżbieta Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska , pod adresem os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań NIP: 7821313554 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.domowakrawcowa.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów i Treści Cyfrowych.
 3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Treść Cyfrową.
 4. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru lub Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa. 
 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego https://sklep.domowakrawcowa.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Treści Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Klient lub Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 8. Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 9. Konsultacja online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon i/lub dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie tej Treści Cyfrowej.
 10. Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do Towarów lub Treści Cyfrowych.
 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.
 13. Operator płatności – PAYNOW – mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88
  1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca
   we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
  3. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru lub Treści Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą
   a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
  5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
  6. Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu.
  Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie
 14. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 17. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru lub Treści Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 19. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 20. Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu.
 21. Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie, których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 22. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Towar lub Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 24. Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub przy odbiorze osobistym Towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Towaru lub Treści Cyfrowej.
 25. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 26. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 27. Abonament – usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych, zgodnie z opisem wskazanym dla danej Treści Cyfrowej.
 28. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 29. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 30. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 31. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 32. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 33. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Elżbieta Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska , pod adresem os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań NIP: 7821313554 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://sklep.domowakrawcowa.pl i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 • adres e-mail: kontakt@domowakrawcowa.pl
 • numer telefonu: 694827833
 • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
  1. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.
  2. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.
  3. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
  4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  6. Informacje o Towarach i Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
   w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  7. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona);
 • Nieumieszczania Spamu.
  1. Treści cyfrowe, wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy Towarów, materiały wideo,  grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
  2. Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
  3. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Towaru lub Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
  4. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
  5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
  6. Ceny, specyfika każdego Towaru lub Treści Cyfrowej, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze lub Treści Cyfrowej.
  7. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.
  8. Informacje dotyczące Towarów lub Treści Cyfrowych a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy.
  9. W Sklepie dostępne są następujące Towary: akcesoria kraweckie
  10. W Sklepie dostępne są następujące Treści Cyfrowe:
   1. E-booki
   2. Kursy
   3. Konsultacje
   4. Wykroje i szablony

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego:
 2. Polegają na Prezentacji Towarów i Treści Cyfrowych;
 3. Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia;
 4. Konto;
 5. Newsletter – warunki świadczenia usługi newsletter są dostępne w regulaminie newslettera;
 6. Opinie;
 7. Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;
 8. Umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu.
 9. W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 10. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustawienie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 11. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
 12. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 13. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 14. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
 15. a) Korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;
 16. b) Korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom;
 17. c) Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe;
 18. d) Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 19. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 20. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. Klient może również samodzielnie usunąć Konto w panelu.
 21. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z danej funkcjonalności np. śledzenie historii zamówień, złożenie zamówienia.
 22. W przypadku usunięcia Konta przez Klienta przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

 

 

 

 

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary lub Treści Cyfrowe i korzystania z Treści Cyfrowych potrzebne są:
 1. Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
 2. Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranej Treści Cyfrowe: .EPUB, .MOBI, .doc, .docx, .xlsx, etc.
 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem usługi Konto wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
 4. Dodał Towar/Treść Cyfrową do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze/ Treści Cyfrowej przycisk „Dodaj do koszyka”;
 5. Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Przejdź do kasy”;
 6. Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;
 7. Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie;
 8. Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie (dotyczy Towarów);
 9. Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.
 10. Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie
 11. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 12. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych: imienia i nazwiska, adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu, adresu e-mail, opcjonalnie: nazwa oraz danych firmy
 13. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 14. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki Towarów poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie przekierowany.
 15. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki (dotyczy Towarów).
 16. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
 17. W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co Klient wyraża zgodę.
 18. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie.
 19. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.
 20. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
 1. Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta  zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.
 2. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

§6. CENY TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH

 1. Ceny Towarów i Treści Cyfrowych zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznaczam, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towarów są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny.
 5. Jeżeli dany Towar lub Treść Cyfrowa jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub Treści Cyfrowej w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Sprzedawca korzysta/nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

§7. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru lub Treści Cyfrowych, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.
 2. Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towaru i Treści Cyfrowe:
 3. Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku bankowego podany przy składaniu zamówienia w wiadomości e-mail w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.
 4. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 5. Przelewem elektronicznym– możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności; 
 6. Za pomocą Paynow – – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;
 7. Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.
 8. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Do Zamówienia może być wystawiany  paragon bądź faktura  (imienna bądź na firmę).
 10. Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
 11. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§8. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 6. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: paczkomat Inspost
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

§9. DOSTAWA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ZMIANY W TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa treści cyfrowych, odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Treści Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 3. Kupujący, w zależności od możliwości technicznych Sklepu oraz wybranej Treści Cyfrowej, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
 4. Link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail; Konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe;
 5. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia na Treści Cyfrowe w następujących terminach: W przypadku e-booków, kursów – dostęp jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 7. Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 8. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi.
 9. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 10. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
 12. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
 13. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn;
 14. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;
 15. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 16. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy.

Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu

 

§10. LICENCJA

 1. Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne.
 2. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 3. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Treści Cyfrowe uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.

§11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w posiadanie Towaru bądź od momentu zawarcia umowy w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.
 3. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: kontakt@domowakrawcowa.pl
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).
 12. Konsument lub Klient na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.  
 15. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

&12 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§13. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów oraz Treści Cyfrowych zakupionych przez Klienta i Klienta na Prawach Konsumenta (rękojmia).
 2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: kontakt@domowakrawcowa.pllub adres tradycyjny: os. Orła Białego 74/121 Poznań 61-251
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru oraz Treści Cyfrowej z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że:
 5. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
 6. Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego;
 7. W przypadku Treści Cyfrowych z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej z elementami cyfrowymi
 8. Zgodność Towarów i Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku Treści Cyfrowych:
 10. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 11. Dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 12. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.
 13. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru a w przypadku niezgodności Treści Cyfrowej z Umową doprowadzenie do zgodności z Umową, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru bądź Treści Cyfrowej do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od Umowy.
 14. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 15. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową Treści Cyfrowej, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 16. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.
 17. Jeżeli naprawa, wymiana, doprowadzenie do zgodności z Umową są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia do zgodności z umową.
 18. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 19. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest istotny.
 20. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru albo doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
 21. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.
 22. Jeżeli Towar lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 23. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 24. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru;
 25. Sprzedawca nie doprowadził Towaru lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 26. Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 27. Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków;
 28. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 29. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów lub Treści Cyfrowych dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub Treści Cyfrowych, a także w odniesieniu do innych Towarów lub Treści Cyfrowych nabytych przez Klienta wraz z Towarami i Treściami Cyfrowymi niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary i Treści cyfrowe zgodne z Umową.
 30. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru lub Treści Cyfrowej niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru lub Treści Cyfrowej zgodnego z Umową.
 31. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 32. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 33. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 34. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 35. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 36. W przypadku sprzedaży Towarów i Treści Cyfrowych w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

&14 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  1. a)bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

&15 REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA OPINII W SERWISIE  I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

 

CEL:

Zależy nam na Pana/Pani opiniach i starannie dbamy o to, aby były one oparte na rzeczywistych doświadczeniach naszych klientów. W przypadku opinii nieprawdziwych bądź wulgarnych zachowujemy sobie prawo do ich niepublikowania.

Niniejszy dokument reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę.

 

DEFINICJE:

 1. Opinia – udostępniona w Serwisie bądź mediach społecznościowych Sprzedawcy, subiektywna ocena lub wyraz zdania na temat konkretnego towaru lub usługi, oparta na doświadczeniach osobistych Klienta.
 2. Wizytówka google – publiczny profil Sprzedawcy, który jest wyświetlany w wynikach wyszukiwania Google oraz na mapach Google.
 3. Serwis – strona www/sklep internetowy w domenie domowa krawcowa 
 4. Sprzedawca – Elżbieta Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska , pod adresem os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań NIP: 7821313554 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 5. Klient – Osoba lub firma, która nabywa towary lub korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę.

 

ŹRÓDŁA OPINII:

 1. Opinie prezentowane w Serwisie oraz w mediach społecznościowych pochodzą między innymi z niżej wskazanych źródeł:
 • Z usługi Opinie udostępnionych w Serwisie
 • Wiadomości e-mail przesłanych bezpośrednio przez formularz Serwisu lub w komunikacji e-mail
 • z wizytówki Google
 • z profili na platformach w mediach społecznościowych w tym z wiadomości prywatnych, komentarzy pod postami.
 1.  Klienci mają możliwość pozostawienia opinii na tematy zakupionego towaru czy usługi, w tym celu mogą taką opinię wystawić za pośrednictwem usługi Opinię w Sklepie bądź wizytówce google. Klient ma też możliwość wysłania do Sprzedawcy wiadomości prywatnej w mediach społecznościowych, wiadomości e-mail, bądź też za pośrednictwem innego środka komunikacji, o jego opinii na temat zakupionych towarów czy usług.
 • Sprzedawca nie wykorzystuje opinii, które zostały kupione bądź sponsorowane. Nie ma również prawa do publikowania lub zlecania publikacji fałszywych opinii lub rekomendacji, ani do zmieniania istniejących opinii lub rekomendacji w celu promowania swoich towarów lub usług. W ostatniej sytuacji, Sprzedawca udostępnia wybrane przez siebie opinie w Serwisie oraz w jego mediach społecznościowych.

 

JAK WERYFIKOWANE SĄ OPINIE?

 

 1. Sprzedawca zapewnia, że opinie użytkowników/Klientów są weryfikowane przez niego i pochodzą od osób, które korzystały z usług bądź towarów Sprzedawcy.
 2. Opinie prezentowane w Sklepie/mediach społecznościowych weryfikowane są przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca w przypadku powzięcia wątpliwości o autentyczności opinii kontaktuje się z autorami opinii, które są dla niego niezrozumiałe lub budzą wątpliwości i podejrzenia, iż nie pochodzą od jego klientów. Następnie Sprzedawca porównuje dane osobowe udostępnione w ramach wystawiania opinii lub danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z towarów lub usług Sprzedawcy.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • Bez uprzedniego skorzystania z towarów lub usług Sprzedawcy;
 • Na temat towarów lub usług, których Klient nie zakupił;
 • Wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Wulgarnych, obraźliwych a przede wszystkim nieprawdziwych;
 • Przez opłaconych Klientów, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia/obniżenia oceny towaru lub usługi.

 

USUWANIE OPINII

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie publikowania oraz usuwania opinii, które są wulgarne, obraźliwe, a przede wszystkim zawierają nieprawdziwe informacje lub są w inny sposób sprzeczne z prawem.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie usuwa negatywnych opinii jedynie ze względu na niezadowolenie Klienta.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć usunąć bądź cofnąć zgodę na udostępnienie jego opinii.

 

DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.
 2. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego towaru i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.

 

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: kontakt@domowakrawcowa.pl .
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Klienta.

§16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Elżbieta Witkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domowa Krawcowa Elżbieta Witkowska , pod adresem os. Orła Białego 74/121 61-251 Poznań NIP: 7821313554 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.
 2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: kontakt@domowakrawcowa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
 6. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 7. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 10. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 15. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 16. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 17. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 18. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 19. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 21. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 23. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 24. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności –  link do polityki prywatności.

§17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Link do polityki prywatności:  Polityki Prywatności

Link do niniejszego Regulaminu: Regulaminu.

Link do regulaminu newslettera : Regulamin Newslettera 

Link do formularzy odstąpienia od umowy  i reklamacji : Formularze